Θέσεις & Τοπωνύμια  του Χωριού μας

 

 

 

v     Αετοφωλίες

v     Δέντρο

v     Αλλαή ( Αλλαγή )

v     Λαμπίστρες

v     Αι Νικόλας

v     Σύραχα

v     Μπαρούκες

v     Χαλιάδες

v     Χτήρια (Κτήρια)

v     Ρόβια

v     Πιπέρια

v     Σουδογυρισμένο

v     Μπλάβλακο

v     Παλιούργια

v     Βουρλιές

v     Προϊμάδες

v     Χωματαργιές

v     Καρκαβέλο

v     Ιτίτσα

v     Φραντζή

v     Μαγγανιάρες

v     Ασβότρυπες

v     Καρκαβέλο

v     Τρυφλοτόπια

v     Αστραποκαμένος

v     Πατεράκι

v     Τζιτζίρω

v     Χαλίκια

v     Παλιοπόταμος

v     Σχολική

v     Αμπέλια

v     Κατσικόγιαννος

v     Γιούρτια

v     Μύλος

v     Αλώνια

v     Βάρες

v     Γρίβα

v     Καστράκι

v     Καναπίτσες

v     Πετρόραχη

v     Τρατσέρα

v     Βοϊδόρεμα

v     Φακές

v     Παλίαμπελα

v     Κουτσοπιά

v     Ραγαζάκια

v     Παλιοπλάκα

v     Λουλουβούνια

v     Πασάγιο

v     Βοϊδολίβαδο

v     Παπαδιά

v     Μοναστήρι

v     Σωληνάρι

v     Ζηγούρη τα Ταμπούργια

v     Αγκορτσιά

v     Λάκα

v     Σπαρτόλακα

v     Λιβαδάκια

v     Γαλατάρκο

v     Στριβάδια

v     Κοκκινοβραχος

v     Σκαλίτσα

v     Λίθνος

v     Καγκελογέφυρο

v     Κεντρικό