Ο Νερόμυλος του Δυοβουνιώτη

     Ο Μύλος του Δυοβουνιώτη βρίσκεται στα Αλεπόσπιτα του Δ.Δ Γοργοπόταμου του Δήμου Λαμίας.

Είναι κτισμένος σε ύψωμα, ποιό πάνω από το παλαιό Δημοτικό Σχολείο των Αλεποσπίτων και υδρευόταν με ένα μεγάλο κανάλι από τον ποταμό Γοργοπόταμο. Χρονολογείται περίπου στο 1857, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό κατασκευής του.

Εξυπηρετούσε τα χωριά Αλεπόσπιτα, Βαρδάτες, Κρίκελλο, Δελφίνο, Δυο Βουνά κι άλλα καμποχώρια γιατί είχε πάντοτε νερό.  Με το ίδιο νερό λειτουργούσαν και έξι νεροτριβές, άλλες ψηλότερα και άλλες χαμηλότερα.

     Ιδιοκτήτες ήταν,  σύμφωνα με τους χωριανους, ο Κων/νος  Δυοβουνιώτης, ο Βάρσος και ο Κυρόζης οι οποίοι είχαν και συγγένεια μεταξύ τους. Αργότερα τον αγόρασε ο Ηλ. Μπάτσιος, ο οποίος είχε μυλωνά τον Λάζο από το γειτονικό χωριό Ν. Κρίκελλο. Από το το 1953 εώς το 1970 ήταν στην κατοχή του Κώστα Παπανάγνου και το 1970 τον αγόρασε ο Λεωνίδας Μόκας ο οποίος τον λειτούργησε για 15 χρόνια.  Το 1985 τον αγόρασε ο Σπύρος Τεμπέλης. Σήμερα το κτίσμα είναι ερειπωμένο και εγκαταλελειμμένο.

 

 

 

   Συμβόλαιο κατασκευής

   συγκροτήματος υδρόμυλου,

   μαντανίου, νεροτριβής στο

   χωριό Αλεπόσπιτα Φθιώτιδας.

  Αριθμός Συμβ. 7460/4/2/1857

 

   Ο ιδιοκτήτης Κ. Δυοβουνιώτης είναι υπόχρεος να δώσει και φέρει εις τον τόπον της οικοδομής δι εξόδων του, την ξυλείαν εν γένει.

Ψαλίδια, πέταβρα, τα κεραμίδια, τις δόγες για το βαγένι του υδρόμυλου, τα σανίδια δια τας θύρας και τα παράθυρα, δια την γούρνα της νεροτριβής και δια τα κανάλια όπου θα διαμοιράζεται το ύδωρ, τον ασβέστη, τα λιθάρια του μύλου, τα σανίδια δια την αλευροθήκη, όλα τα καρφιά, όσα χρειαστούν για το οικοδόμημα και τα σιδηρά δια το βαρέλι του υδρόμυλου, δια την φτερωτήν, δια τας πέτρας και δια τας μηχανάς του μαντανίου και της νεροτριβής και τα ξυλοδέματα εν γένει, πλακώματα και πλάκες.

   Ο εργολάβος οφείλει να ανεγείρει δι εξόδων του το οικοδόμημα και των τριών εργαστηρίων, να κάμει την

σκεπήν, να θέσει επ' αυτής τα κε­ραμίδια, να κατασκευάσει τα τρία βαένια των εργαστηρίων, να πελεκήσει και δέσει τα λιθάρια του μύλου, να κατασκευάσει την αλευροθήκην και την φτερωτήν και το κούτσουρο, εις ο θα τεθεί το βαγένι, να σκάψει και κτίσει με ασβέστη το ζουριό του υδρόμυλου. Να ενεργήσει παν ότι απαιτείται, ώστε να αλέθει ο υδρόμυλος. Να εξάγει και μεταφέρει δι' εξόδων του εις τον τόπον της οικοδομής όλην την χονδρήν και λιανήν ξυλεία, όση απαιτείται δια τας μηχανάς του μαντανίου και της νεροτριβής και κτίσει και κα­τασκευάσει το μέρος εις αυτάς δια να εξέρχονται τα ύδατα και εν γένει να κατασκευάσει και τα όσα απαιτούνται δια να κινήσει και δουλεύσει την μηχανή, τόσο του μαντανίου όσο και της νεροτριβής. Να κτίσει άνωθεν του μύλου τοίχον δια να ακουμπήσει επ' αυτού το βαγένι και μικρά γέφυρα ξυλένια δια να διέρχεται το ύδωρ άνωθεν του παλαιού αύλακος. Την ξυλείαν δια την γέφυραν τούτην θέλει δώσει ο Κ. Δυοβουνιώτης.

 Ο εργολάβος οφείλει να κάμει την γέφυρα την ξυλένια με ξυλείαν και καρφιά του Κ. Δυοβουνιώτη, δια να ρέει το ύδωρ εις τα βαρέλια του μαντανιού και της νεροτριβής και να κατασκευ­άσει το κρεβάτι άνωθεν του ζουριού με ξυλείαν ιδικήν του.

 Ο αυτός εργολάβος είναι υπόχρεος να κάμει έναρξιν των εργασιών μέχρις ότου αποπερατωθεί τελείως το έργον.

 Ο Κ. Δυοβουνιώτης δίδει αμοιβή 2150 δρχ. Εις δύο δόσεις τας 1075 έλαβε ο εργολάβος σήμερα κ.λπ.

   Ο εργολάβος είναι υπόχρεος άμα τελειώσουν το κτίσμα και αϊ μηχαναί και θέσει εις ενέργειαν τα εργαστήρια, να τα επιτηρήσει επί τρεις ημέ­ρες, ώστε αν η μηχανή τους βλαφθεί και την κατασκευάσει εκ νέου υπό τον όρον αν το βλαφθέν εργαλείον ή άλλο τι είναι σιδηρούν, το χρεώνεται ο Κ. Δυοβουνιώτης, αν δε ξύλινο να το βάλει ο ίδιος ο εργολάβος.

 

 

Αποδέχομαι τους Όρους κλπ.

 

 

Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης                      Ιωάννης Δημητρίου

 

 

 

Ο  Συμβολαιογράφος

 

Αλέξανδρος Χαντζίσκος